محصولات الایزا

PHOmo

ELISA Reader

بالاترین محدوده خوانش جذب نوری در مقایسه با سایر دستگاه ها
این دسـتگاه قابلیت خوانـش جذب نوری تا 4.5 را بصورت خطـی دارد. این مزیت باعـث اسـتفاده از تمامی محـدوده جذب نوری قابـل خوانش در کیـت های الایزای نسـل جدید است.

استفاده از منبع نوری  LED
دستگاه‌ Phomo از منبع نوری LED استفاده می‌کند. با تکنولوژی خوانش توسـط نور سـرد ایجـاد شـده از لامپ های LED در این دسـتگاه ، صحت خوانش و اندازه گیری به حداکثر ممکن ارتقا یافته است.

سرعت بالای خوانش میکرو پلیت
اسـتفاده از فیبرنـوری 8 کانالـه مجـزا، سـرعت خوانـش این دسـتگاه را بدون رقیب کرده اسـت به طوریکه یـک  میکروپلیت را با یک طول مـوج تنها در 5 ثانیـه وبـا 2 طـول مـوج در 8 ثانیـه مـی خواند.

نرم افزار دستگاه
نـرم افـزار Autosoft ، برنامـه داخلـی کنترل و ارزیابی دسـتگاه می باشـد که  تحت ویندوزطراحی شـده اسـت. در نتیجه هیـچ گونـه محدودیتی در تعریف و ذخیره نوع تسـت، اسـتاندارد و نمودارهـا وجود ندارد.

توانایی کالیبراسیون اتوماتیک Auto maintenance
تمامی قطعات دسـتگاه دارای سیسـتم کالیبراسـیون اتوماتیک می باشـند که در برنامه داخلی دسـتگاه تعریف شـده اسـت.اپراتور با اجرای برنامه کالیبراسـیون( بدون نیاز به سرویسـکار)تمامی اجزا فوق را می تواند کالیبر نماید.

مجهز به محفظه فیلتر جداگانه
دستگاه دارای محفظه فیلتر جداگانه میباشد.این محفظه تعبیه شده در پشت دستگاه دارای 4 فیلتر 620،405،450،492 نانومتر به صورت پیش فرض میباشد. همچنیـن بـا وجـود محفظـه فیلتـر جداگانه به راحتـی توانایی نصب تـا 8 فیلتر اضافی را دارد.

ویژگی بدنه دستگاه
بدنـه دسـتگاه عایـق الکتروسـتاتیک مـی باشـد. ایـن خاصیـت مانـع از انتقـال جریـان الکتریکـی به اجـزا داخلی دسـتگاه می شـود. همچنیـن به جهت جلوگیـری از نوسـانات بـرق شـهری دسـتگاه دارای یـک آداپتـور محافـظ بـرق می باشـد.

دقت  خوانش دستگاه
سیسـتم خوانـش اپتیکـی دسـتگاه phomo   مجهـز بـه فـن آوری High Resolution Scanning مـی باشـد. ایـن امـر بدین معنی اسـت که جذب نـوری 29  نقطـه از هـر چاهـک میکروپلیـت بـه فاصلـه 0.2 میلیمتـر بـه صـورت خطـی خوانده شده و سـپس میانگیـن جـذب نـوری ایـن نقـاط بـه عنـوان جـذب نـوری یـک چاهـک محاسـبه مـی گـردد. اسـتفاده از ایـن فـن آوری در جلوگیـری از خطـای خوانش نقطـه ای چاهک ها بسـیار مفید می باشـد.

iWO

ELISA Washer

استفاده از تکنولوژی مگنت جهت حرکت پلیت
ریل حامل پلیت در این دستگاه از جنس سرامیکی بوده وبه صورت مغناطیسی طراحی شده که باعث میشود عمر مفید دستگاه به حداکثر برسد و نیاز به سرویس های دوره ای را به حداقل برساند.

پمپ های دستگاه
پمپ های ایـن دسـتگاه  جهت مکش محلـول شستشـو نیـاز به شـرایط خلا در بطـری های نگـه دارنده محلـول شستشـو را ندارند.

روش شستشو
IWO جز معدود دستگاه هایی است که از روش شستشوی cross wise-aspiration استفاده می کند که این روش شستشو کمترین میزان carry over را خواهد داشتت

نوع شستشو
این دستگاه قابلیت تعریف شستشو به صورت یک پلیت کامل یا به صورت استریپ به استریپ را دارد. این بدان معنی است که کاربر می تواند  ردیف استریپ های  مورد نظر را جهت شستشو را مشخص نماید.

Manifold
Manifold ایـن دسـتگاه بـه صـورت متحرک طراحی شـده اسـت. این امر مانع از شکسـتن نیدل هـا در برخورد احتمالی با کـف چاهکها وهمچنین مانع ازکنـده شـدن مـواد کوت شـده  درکف چاهک هـا می گردد.

needle
دستگاه iwo  قابلیت تنظیم ارتفاع نیدل های مکش وریزش محلول شستشواز کف چاهک را  به دقت یک دهم میلیمترداراست.

Shaking & Soaking Time
دسـتگاه بـه صـورت هوشـمند زمـان (shake & soak)  بـرای تـک تک چاهک ها را محاسـبه ونگهـداری می کند که ایـن توانایی منجر بـه انجام رفتار یکسـانی بـرای تمامی چاهک هـا و بالطبع کاهـش  C.V می گردد.

تعریف نوع پلیت
دستگاه iwo قابلیـت تعریـف 80 عـدد پلیـت متفـاوت از پلیت هـای 96 خانه، پلیت هـای 48 خانه ، پلیت های باکف مسـطح و پلیـت هایی باکف u یا v شـکل را دارد