جلسه تقدیر از مهندس صالحی جهت کسب تندیس مدیر جوان

جلسه-تقدیر-از-مهندس-صالحی-جهت-کسب-تندیس-مدیر-جوان-2
جلسه-تقدیر-از-مهندس-صالحی-جهت-کسب-تندیس-مدیر-جوان-1
جلسه-تقدیر-از-مهندس-صالحی-جهت-کسب-تندیس-مدیر-جوان-3
جلسه-تقدیر-از-مهندس-صالحی-جهت-کسب-تندیس-مدیر-جوان-4
جلسه-تقدیر-از-مهندس-صالحی-جهت-کسب-تندیس-مدیر-جوان-4
جلسه-تقدیر-از-مهندس-صالحی-جهت-کسب-تندیس-مدیر-جوان-6