کلنگ‌زنی کارخانه نویان نگین پارسیان در نوشهر - بزرگ‌ترین کارخانه تولید کیت آزمایشگاهی در خاورمیانه

کارخانه نویان نگین پارسیان
کلنگ‌زنی کارخانه نویان نگین پارسین
کلنگ‌زنی کارخانه نویان نگین پارسین
کلنگ زنی کارخانه نویان نگین پارسیان در نوشهر
کلنگ‌زنی کارخانه نویان نگین پارسین
کلنگ‌زنی کارخانه نویان نگین پارسین در نوشهر
کلنگ‌زنی کارخانه نویان نگین پارسین در نوشهر
کلنگ‌زنی کارخانه نویان
کلنگ‌زنی کارخانه نویان نگین پارسین در نوشهر