حضور نویان نگین پارسیان در کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران

کنگره ارتقا (1)
کنگره ارتقا (4)
کنگره ارتقا (2)
کنگره ارتقا (3)
کنگره ارتقا (5)
کنگره ارتقا (7)
کنگره ارتقا (6)
کنگره ارتقا (8)