29
آگوست

۱۳۹۵ – روش های جدید

در سال ۱۳۹۵ نویان برای معرفی تخصصی دستگاه های پیشرفته تشخیص طبی بر اساس ایمنی سنجی کمی‌لومینسانس شرکت اتوبیو، کارشناسان خود را جهت آموزش به شرکت اتوبیو در چین اعزام نمود. این کارشناسان طی چندین دوره آموزش فشرده، روش نصب، آموزش و انجام خدمات پس از فروش این دستگاه را فراگرفتند.