29
آگوست

۱۳۹۰ – نویان به سرعت رشد می کند

نویان خیلی زود فعالیت های تجاری خود را گسترش می‌دهد. در سال ۱۳۹۰ از شرکت کوچکی به فضای بزرگتری در ساختمان حکیم منتقل شد. بخش های مختلف شرکت تشکیل شدند و هر بخش به صورت تخصصی کار خود را آغاز نمود. متخصصین فعال و از بطن جامعه آزمایشگاهی به این مجموعه اضافه و همچنین کیت های عفونی، هپاتیت و ایدز از کشورهای آلمان، ایتالیا و چین به لیست فروش اضافه می‌شوند.

همزمان با این جابه جایی ، انباری تخصصی با سردخانه مربوط برای نگهداری استاندارد کیت‌های تشخیص طبی در کنار این مجموعه ایجاد می‌گردد.