29
آگوست

۱۳۸۷ – سرآغاز نویان

ایده تشکیل شرکت نویان در سال ۱۳۸۷ توسط مهندس محمد صالحی برای ورود به دنیای جدیدی از کسب و کار که با سلامت جامعه در ارتباط بود شکل گرفت.