29
آگوست

دکتر یعقوبی مدیر و مؤسس مجموعه آزمایشگاه های آرامش

علی‌رغم اینکه آزمایشگاه آرامش مجموعه ای بزرگ بوده و دستگاه های پیشرفته ای را در اختیار دارد،بار اصلی فعالیت ها بر روی دستگاه Autobio  متعلق به مجموعه نویان نگین پارسیان است و این چیزی نیست جزء همکاری صمیمانه،صداقت در کار،کیفیت دستگاه ها،تامین به موقع کیت و بویژه نگهداشت بسیار درست.